INGREDIENTS:


Salmon

Tuna

Tomate

Avocado

Edamame

Mango

Ponzu sauce

Mix sesame

Algae nori

Sweet potato chips